لری پیج از امروز اداره گوگل را به عهده می گیرد


از امروز اریک اشمیت از مقام مدیر عاملی گوگل کنار خواهد رفت و جایش را به لری پیج دیگر مؤسس گوگل خواهد داد.البته اریک اشمیت همچنان مسئولیت قراردادها و روابط خارجی را بر عهده خواهد داشت.
شرکت گوگل با مدیریت اشمیت رشد فوق العاده ای داشت و از 200 کارمند به 24000 کارمند در حال حاضر رسید. در حالی که اریک اشمیت اقتصاد دان ماهری بود ، لری پیج می خواهد روح ابتکار را به گوگل تزریق کند و از این به بعد ما شاهد سرویس ها و محصولات ابتکاری لری پیج خواهیم بود.
منبع

Comments are closed.