دامین fb.com مختص سرویس ایمیل Facebook؟


به نظر می رسد سایت فیسبوک در حال راه اندازی سرویس ایمیل با دامین کوتاه fb.com می باشد. همان طور که در عکس مشاهده می کنید این دامین به Name server فیسبوک متصل شده است. جزئیات این سرویس جدید را فیسبوک در روز دوشنبه اعلام خواهد کرد.

منبع

Comments are closed.