موش بازیگوش!

hamster gamer

البته این موش بازیخور هم هست!
منبع

۲ Comments.

  1. خیلی بانمکه
    اما تا اونجایی که عقل نداشته ام قد میده این همستره ! نه موش

  2. می دونم ولی تو ایران زیاد نام همستر رایج نیست!